Ekološko udruženje "Ocrkavlje"
Vijesti

OBAVJEŠTENJE o osnivanju i poziv za saradnju organizaciji Heinrich Böll Stiftung

06.01.2011

Poštovani,

Mi , građani sela Ocrkavlja, Bjelimića, Konjica, Sarajeva, odnosno HNK i Sarajevskog kantona,a sa dozvolom da pozitivno djelujemo na teritoriji cijele Federacije BiH smo se polovinom 2010. godine udružili u „Ekološko Udruženje Zeleno Ocrkavlje“, u daljnjem tekstu Udruženje .

Ovo naše udruživanje smo preduzeli kao priliku da kao pravno lice kontaktiramo i uspješno sarađujemo sa svim pravnim i drugim
dobronamjernim subjektima, a za dostizanje zacrtanih nam ciljeva održivog povratka i života na teritoriji tzv gornjeg sliva rijeke Neretve.

Naši ciljevi su:

- Aktivno učešće u svim oblastima društvenog života koji se odnose na zaštitu, obnovu, unapređenje životne sredine
- Edukacija stanovništva u oblasti zaštite životne sredine
- Širenje ekološke svijesti i ekološkog morala
- Realizacija konkretnih projekata iz oblasti unapređenja stanja u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa demokratskim i principima održivog razvoja
- Obrazovanje do održivog razvoja područja Ocrkavlje, Bjelimići i općine Konjic
- Obilježavanje ekoloških datuma
- Organizacija ekoloških manifestacija
- Promocija i zaštita prirodnih vrijednosti na području Sarajevskog kantona, Ocrkavlja, Bjelimića i općine Konjic
- Kreiranje obrazovnih ekoloških sadržaja i izdavaštvo
- Umrežavanje i saradnja
 

Naš uzor je Ekološko Udruženje Zeleni –Neretva koje se do sada usamljeno borilo i za naš rodni kraj odnosno gornji sliv rijeke Neretve.

Molim Vas da nam zakažete sastanak na kojem bi se praktično upoznali i razmotrili mogućnost zajedničkih nastupanja, te eventulenog učešća u novim projektima koji su familijarni sa našim ciljeljiva djelovanja, te zapravo praktično počeli uspješnu i obostrano korisnu saradnju.

Predsjednik udruženja
Alija Gežo